Профільне навчання

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ
Професійна орієнтація – це науково-практична система підготовки особистості до вільного і свідомого вибору професії. Випускники школи завжди постають перед вибором сфери діяльності.
Професійне самовизначення – це багатовимірний і поетапний процес, який базується на діагностичній основі, на спільній роботі класного керівника, психолога школи, медпрацівника, батьків, учнів, учителів.
На вибір професії впливає багато чинників: мода, престижність, соціальне оточення, професійний устрій сім’ї, індивідуальні інтереси, здібності, захоплення самого випускника, що заслуговує уваги з боку педагогів і батьків.
Перед педагогічними колективами стоїть завдання сформувати в молоді постійне прагнення до отримання освіти, освоєння нових предметів, факультативів. Які розширюють світогляд людини. Тому перший етап на шляху до вибору професії найважливіший: це вибір профілю школи, класу для навчання в 10-11 класах.
  
 
- Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників.
 
Проблема професійного самовизначення  та життєвих планів молоді є досить актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства. Хоча цю проблему досить активно розробили у своїх роботах Є.Клімов, І.Кон, В.Оссоввський, Б.Федоришин, Н.Самоукіна та інші, сучасний стан розвитку суспільства, економічна ситуація в країні, тенденції гуманізації освіти та суспільства потребують визначення нових завдань у практиці професійної орієнтації молоді. Нині важливо зрозуміти та організувати процес професійного самовизначення молоді не тільки як подію суспільного, а й як подією особистого життя, як важливий етап самореалізації внутрішнього потенціалу особистості через професію.
Проблема професійного самовизначення тісно пов’язана з проблемою більш глобальної життєвої перспективи як цілісної картини майбутнього. Проблеми життєвої перспективи життєвого шляху, життєвого світу особистості вивчали в своїх роботах О.Головаха, Т.Титаренко (2;3) та інші. Спираючись на ці дослідження, ми вважаємо, що для оптимізації процесу професійного самовизначення молоді необхідно оптимізувати пошук засобів розв’язання широкого спектру життєвих проблем, обумовлених залученням особистості в самостійне життя.
В умовах нової соціальної реальності знайти своє місце у суспільстві дуже складно. Економічна ситуація в країні не може не позначатися на настроях молоді, тому молода людина потребує підтримки та допомоги, особливо на етапі свого життєвого шляху, який пов'язаний із професійним самовизначенням.
Професійне самовизначення тісно пов’язане з особистісним самовизначенням (виявом та ствердженням особистої позиції в різних ситуаціях) та життєвим (вибором особистого життєвого шляху, який дає можливість певною мірою реалізувати себе).
З психологічної точки зору, успішність професійного самовизначення залежатиме від співвідношення таких важливих аспектів як бажання людини, її можливості та потреби суспільства у представниках тієї чи іншої професії. Частіше відношення цих аспектів має конфліктний характер, особливо в юнацькому віці. Тому в особистості виникає потреба в допомозі, яку й можна здійснювати в процесі психолого-педагогічного супроводу саморозвитку особистості.
Ідею психолого-педагогічного супроводу розвинуто в роботах М.Бітянової (1). Супровід саморозвитку спирається на безумовну цінність внутрішнього світу кожної особистості, пріоритет мети та цінностей саморозвитку. Дорослий – це не просто опора для дитини; він спонукає її до знаходження та прийняття самостійних рішень, допомагає взяти на себе необхідну міру відповідальності. Супровід орієнтований на майбутнє та сьогодення, на використання потенціалу особистості, створює умови для повноцінного руху вперед. Він дає змогу створити умови для самопізнання, саморозвитку особистості; побачити свою роль у побуті особистого життєвого світу; усвідомити цілісний образ майбутнього та життєвої перспективи.
Вирішення завдань професійного самовизначення можливе в процесі профорієнтаційної роботи, яка є одним із важливих напрямків роботи практичного психолога. Така робота передбачає професійну просвіту, професійну діагностику, професійне консультування.
Основними формами професійного просвіти є уроки, гуртки, екскурсії на підприємства та в навчальні заклади, зустрічі із спеціалістами, профорієнтаційні ігри. Доцільне викладання спеціального курсу «Психологія вибору професії та підготовка до трудової діяльності». Групові заняття можна проводити у формі практикумів, ділових ігор, тренінгів з використанням психологічного тестування.
Професійна діагностика дає змогу визначити взаємозв’язок можливостей особистості з різними сферами життєдіяльності. Отримані діагностичні дані можна використовувати в індивідуальній роботі з учнями, консультуванні батьків.
  
 
- Профорієнтаційна робота практичних психологів району
 
          Введення в практику зовнішнього оцінювання підняло вимоги до організації профорієнтації – це перш за все виявлення і формування інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і умов ефективного управління професійним самовизначенням. Також це - формування професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону в кадрах.
 
         З допомогою профдіагностичної методики „Диференційно-діагностичний опитувальник” (ДДО) за Клімовим Е.Л. та тесту „Здібність до професії” практичні психологи та соціальні педагоги допомагають визначити і вказати учням важливі для їх майбутньої професійної діяльності особливості кожної особистості і на цій основі дати науково обґрунтовані рекомендації щодо вибору професії.
        
Методика „Диференційно-діагностичний опитувальник” (ДДО)
Психолог роздає бланк із текстом опитувальника та аркушем відповідей.
Перед дитиною ставлять завдання: у кожній із 20 пар запропо­нованих видів діяльності     вибрати тільки один вид діяль­ності. При цьому вибори мають бути диференційовані:
·        Якщо названа в запитанні діяльність більше подо­бається, ніж не подобається, слід поставити у відповідній клітинці «Аркуша відповідей ДДО» плюс (+). Якщо без­умовно подобається — два плюси (+ +), а якщо дуже по­добається — три плюси (+ + +).
·        Якщо більше не подобається, ніж подобається, — один мінус (—), якщо безумовно не подобається — два мінуси ( − −), а якщо дуже не подобається — три мінуси ( − − − ).
Результати відповідей (кількість плюсів і мінусів) підраховують за кожним стовпчиком «Аркуша відповідей ДДО».
Підсумок може бути подано як алгебраїчну суму. Ці результати й визначатимуть сферу найдоцільнішого застосування сил випробуваного. Однак слід домовитися про те, що результати ДДО лише якоюсь мірою виявляють здібності дитини на цей час.
Час обстеження не обмежується. Хоча випробуваного варто по­передити про те, що над запитаннями не слід довго ду­мати і що зазвичай на виконання завдання потрібно 20—30 хв.
Можливе використання методики індивідуально й у групі. Пси­холог може зачитувати запитання групі випробуваних, але в цьому випадку обмежується час відповіді.
В основу опитувальника покладено ідею про розподіл всіх про­фесій на 5 типів за ознакою предмета чи об'єкта, з яким взаємодіє людина в процесі праці:
1) людина — природа: об'єктом праці є живі організми, рослини, тварини й біологічні процеси. Сюди належать усі про­фесії, пов'язані з рослинництвом, тваринництвом і лісо­вим господарством. Це такі професії, як агроном, зоо­технік, ветеринар, садівник, лісник;
2) людина — техніка: об'єктом праці є технічні системи, машини, апарати й установки, матеріали та енергія. Такими є усі технічні професії: радіомеханік, токар, слюсар, шофер, тракторист, інженер;
3) людина — людина: об'єктом праці є люди, групи, колективи. Спеціальності — сфера обслуговування, медицина, пе­дагогіка, юриспруденція тощо. Усі професії, пов'язанні з обслуговуванням людей та спілкуванням;
4) людина — знакова система: об'єктами є умовні знаки, шифри, коди, таблиці. Усі професії, пов'язані з обчислення­ми, цифровими й буквенними знаками, зокрема музичні спеціальності. У цій галузі працюють коректори, про­грамісти, друкарки, статистики, економісти;
5) людина — художній образ: об'єктом праці в цих спеціальностях є художні образи, їхня роль, елементи й особливості. До названого типу належать усі творчі спеціальності — ювелір, фотограф, музикант, художник, мистецтвозна­вець, письменник, артист.
Названі типи не можуть бути суворо обмеженими. До уваги бе­руть лише найяскравіші ознаки, притаманні кожному з цих типів.
 
Інструкція: Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете виконати будь-яку роботу. Але якби вам довелося вибирати тільки з двох можливостей, що б ви обрали?
1а. Доглядати за тваринами
або
16. Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)
2а. Допомагати хворим
або
26. Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин
За. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, грамплатівок
або
36. Стежити за станом, розвитком рослин
4а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу тощо)
або
46. Доводити інформацію про товари до споживача, рекламувати, продавати
5а. Обговорювати науково-популярні книжки, статті
або
56. Обговорювати художні твори (п'єси, концерти)
6а. Вирощувати молодняк (тварин певної породи)
або
66. Тренувати товаришів (або молодших дітей) виконувати певні дії (трудові, навчальні, спортивні)
7а. Копіювати малюнки, зображення (або налаштовувати музичні інструменти)
або
76. Керувати певним вантажним або транспортним засобом — підйомним краном, трактором, тепловозом тощо
8а. Доводити до відома, пояснювати людям необхідну їм інформацію (у довідковому бюро, на екскурсії тощо)
або
86. Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)
9а. Ремонтувати речі, одяг, техніку, житло тощо
або
96. Знаходити й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10а. Лікувати тварин
або
106. Виконувати обчислення, розрахунки
11а. Виводити нові сорти рослин
або
116. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинки, продукти харчування тощо)
12а. Аналізувати суперечки між людьми, переконувати, пояснювати, карати, заохочувати
або
126. Аналізувати креслення, схеми, таблиці (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)
13а. Вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності
або
136. Спостерігати, вивчати життя мікробів
14а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати
або
146. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, опіках тощо
156. Художньо описувати, зображувати події (які спостерігають і які уявляють)
або
15а. Складати точні описи-звіти про явища, події, об'єкти, які спостерігаються
16а. Робити лабораторні аналізи в лікарні
або
166. Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування
17а. Фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів
або
176. Здійснювати монтаж або збирання машин, приладів
18а. Організовувати культпоходи однолітків або молодших дітей до театрів, музеїв, екскурсії, туристичні походи тощо
або
186. Грати на сцені, брати участь у концертах
19а. Виготовляти за кресленнями вироби (машини, одяг), зводити будинки
або
196. Займатися кресленням, копіювати креслення, карти
20а. Вести боротьбу із хворобами рослин, зі шкідниками лісу, саду
або
206. Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, складальній машині тощо)
 
 
АРКУШ ВІДПОВІДЕЙ ДДО
Прізвище, ім'я__________________________________
Клас _____________Дата________________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10а
 
 
10б
 
11а
11б
12а
12б
13а
13б
14а
14б
15а
15б
16а
 
16б
 
17а
 
17б
18а
 
18б
 
19а
 
19б
 
20а
 
 
20б
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                 Тест „Здібність до професії”:
Учні повинні дати відповідь «так» або «ні» на запитання в таблиці.
Підрахувати суму балів у кожному стовпчику і так визначити максимально набрану з них. Стовпчики, де сума найбільша, вкажуть на професії, які найбільше під­ходять.
Завдання
1.   Скласти перелік професій, якими займаються всі знайомі вам дорослі, і записати їх до професійної групи.
2.   Знайти приклади в літературі» які ілюструють різні професії людей.
3.   Поміркувати над тим, які професії були раніше, але зараз зникли і з чим це
пов'язане. 
4. Розпитати батьків, що зумовило їхній вибір професії. Якими роботами їм довелося займатися впродовж усього життя і чому. Скільки робочих місць вони змінили впро­довж їхньої професійно-трудової діяльнос­ті. Які їхні плани на майбутнє стосовно своєї професії.
5. Записати в щоденник «Пізнай себе», що ти хочеш робити. Яку професію обираєш.

 
 
Запитання
 
 
Тип спеціальності (за принципом знаряддя праці)
П
Т
Х
З
Л
1
Чи легко ти знайомишся з незнайомими людьми?
0
0
0
0
1
2
Охоче й довго можу щось майструвати (шити, ремонтувати, плести)
0
1
0
0
0
3
Намагаються прикрасити свою кімнату, клас, квартиру. Всі вважають, що це мені вдається
0
0
1
0
0
4
Постійно слідкую і доглядаю за рослинами й тваринами
1
0
0
0
0
5
Охоче і довго можу щось підраховувати, креслити
0
0
0
1
0
6
Охоче проводжу час із ровесниками або молодшими, вмію їх захопити справою, допомогти в чомусь
0
0
0
0
1
7
Охоче й часто допомагаю дорослим доглядати тварин, рослин    
1
0
0
0
0
8
Як правило, я роблю мало помилок у письмових роботах
0
0
0
1
0
9
Виготовлені моїми руками вироби викликали інтерес у друзів та старших
0
2
0
0
0
10
Дорослі вважають, що в мене с здібності до мистецтва
0
0
2
0
0
11
Охоче читаю про рослинний, тваринний світ
1
0
0
0
0
12
Активно беру участь у художній самодіяльності
0
0
1
0
0
13
Люблю читати про будову та роботу механізмів, машин, приладів
0
1
0
0
0
14
Люблю розгадувати кросворди, ломиголовки, складні й цікаві задачі
0
0
0
2
0
15
Легко можу владнати конфлікти між ровесниками чи молодшими дітьми
0
0
0
0
2
16
Дорослі вважають, що я можу працювати з технікою
0
2
0
0
0
17
Мої художні роботи схвалюють незнайомі люди
0
0
2
0
0
18
Дорослі вважають, що мені вдається доглядати за рослинами й тваринами
2
0
0
0
0
19
Вчитель вважає, що мені добре вдаються письмові роботи — твори, відповіді на запитання
0
0
0
2
0
20
Майже ніколи ні з ким не сварюся
0
0
0
0
1
21
Результати мого майстрування схвалюють незнайомі люди
0
1
0
0
0
22
Мені часто доводиться допомагати навіть незнайомим людям
0
0
0
1
0
23
Подобається і вдається вивчати іноземні мови
0
0
0
0
2
24
Довго, не втомлюючись, можу займатися музикою, малювати
0
0
1
0
0
25
Намагаюсь покращити, змінити перебіг росту рослин чи тварин
2
0
0
0
0
26
Люблю вивчати побудову механізмів машин, приладів
0
1
0
0
0
27
Як правило, можу переконати ровесників чи молодших
прийняти мій план дій        
0
0
0
0
1
28
Охоче спостерігаю за тваринами або роздивляюсь рослини
1
0
0
0
0
29
Охоче читаю спеціальну літературу, довідники, енциклопедії
0
0
0
1
0
30
Намагаюся дізнатися про секрети майстрів мистецтва і
робити, як вони          
0
0
1
0
0

 
      З учнями, яким важко визначитися, зробити профвибір проводяться корекційні заняття, мотиваційні тренінги, свята професій.