- Вчителю початкової ланки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
                                          ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 
Одним із обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і політичної культури. Цьому в значній мірі сприяє організація методичної роботи з учителями. Однією із найпоширеніших форм цієї роботи є шкільні методичні комісії. Для педагогів, що працюють в середніх і старших класах, утворюється МК предметників і класних керівників, для вчителів початкових класів створюється єдине МК вчителів початкових класів.
Форма планування роботи МК довільна. При плануванні необхідно врахувати конкретні умови кожної школи: досвід роботи вчителів, їхні здібності, інтереси, підсумки успішності учнів з того чи іншого предмета.
Наприклад, якщо до складу МК входять молоді вчителі, то в плані роботи доцільно виділити окремо питання роботи саме з цією категорією вчителів, оскільки вони протягом першого року роботи проходять стажування. Керівник навчально-виховного закладу з числа кращих учителів призначає наставника, який подає молодому вчителю необхідну допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, допомагає розробляти позаурочні плани, впроваджувати досягнення педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання учнів. Молодий учитель відвідує уроки досвідчених учителів, бере участь у їх обговоренні, ознайомлюється з педагогічного та методичною літературою, з подальшим використанням їх у навчальній роботі.
На засіданнях МК вчителі вивчають навчальні програми, підручники, посібники, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України; заслуховують і обговорюють доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядають новинки психолого-педагогічної та методичної літератури; ознайомлюються з досягненням психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом; аналізують якість знань, умінь і навичок, їх вихованість, труднощі під час опанування навчального матеріалу; аналізують уроки, виховні заходи; обговорюють тексти контрольних робіт, тестів, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації; виготовляють наочні посібники; моделюють навчальні заняття; розв’язують педагогічні завдання і ситуації; обговорюють окремі книжки, статті, що становлять фаховий інтерес; звітують про курсову підготовку; проводять творчі звіти, творчі портрети вчителів, які атестуються, або з метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду.
Відкриті уроки, виховні заходи можуть проводитись як у день засідання МК, так і напередодні. Доцільно, щоб відкритий урок і доповідь на засідання готував один і той же вчитель. У доповіді має бути розкритий не тільки власний досвід з тієї чи іншої проблеми, а також використано напрацювання інших педагогів району, області, України. На відкритому уроці вчитель демонструє всі прийоми, форми, що теоретично обґрунтував у доповіді.
На засіданнях МК можуть розглядатися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання, а саме: формування в учнів національної свідомості; використання диференційованого підходу на уроці, організація самостійної роботи; нетрадиційні форми організації навчальних занять у школі; формування в учнів уміння вчитись; шляхи підвищення ефективності уроку.
У період між засіданнями члени шкільної методичної комісії можуть проводити методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих учителів, творчі звіти, вивчати і впроваджувати в практику досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, вивчати також якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їхньої вихованості, проводити олімпіади, бесіди за круглим столом, тижні педагогічної майстерності, методичні фестивалі, аукціони, диспути, конференції, педагогічні читання, проблемні семінари, тренінги, ділові ігри.
 
 
 
 
 
Вимоги до плану роботи методичного об’єднання
План роботи МК працівників складається на навчальний рік з метою реалізації засідань, які покладені на МК, а також завдань, визначених річним планом роботи. План розглядається на засіданнях МК і представляється адміністрації на затвердження. План МК складається орієнтовно з таких розділів:
І. Вступ
В цьому розділі голова МК коротко аналізує виконання плану роботи МК за минулий навчальний рік, її вплив на підвищення результативності навчально-виховного процесу.
Відзначаються також здобутки в роботі, причини та шляхи усунення недоліків у роботі.
Вказуються основні напрямки роботи МК на наступний навчальний рік, визначається роль кожного члена МК у розробці колективної науково-методичної теми (проблеми).
 

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Освіта
Фах
Стаж
Класи
Відвідування занять
 
Прим.
 
 
 
 

 
ІІ. Підвищення фахового і методичного рівня членів методоб”єднання
 

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Тема (проблема)
Форма завершення
Де буде використано
 
 
 
 
 

 
Тематика рефератів повинна відповідати проблемі, над якою працює школа, ґрунтуватися на досягненнях сучасної педагогічної науки та розкривати досвід роботи вчителя. Кращі реферати, доповіді, повідомлення бажано виносити на обговорення, висвітлення в пресі.
 
ІІІ. Графік і тематика засідань
 

№ п/п
Зміст роботи ( тема уроку, практичного заняття тощо)
Дата виконання
Хто виконує
Примітки
 
 
 
 
 

 
Орієнтовна тематика для одного засідання
1.     Доповідь науково-теоретичного чи психолого-педагогічного спрямування.
2.     Доповідь, інформація чи повідомлення методичного характеру.
3.     Відкритий урок ( захід) та його обговорення.
4.     Обговорення актуальних проблем навчання і виховання учнів ( опрацювання методичних вказівок і рекомендацій МОН України, обговорення новинок наукової і методичної літератури, результатів контрольних робіт, моніторингів, інформації про наслідки вивчення перспективного педагогічного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій тощо).
 
Примітки:
1.     План роботи складається на навчальний рік.
2.     Перше організаційне засідання проводиться в позаурочний час.
3.     На першому засіданні обирають голову і секретаря терміном на один рік.
4.     Обговорюють проект плану роботи МК і доповнюють його, обмінюються досвідом з питань підготовки до нового навчального року.
5.     Одна з доповідей, які розглядаються на засіданнях, повинна підпорядковуватися темі відкритого уроку ( заходу).
6.     На кожному з чотирьох засідань відкриті уроки ( заходи) повинні бути різними за типами з найбільш важких і складних тем програми; такі уроки повинні бути випереджуючого характеру і варто доручати проводити їх досвідченим учителям.
7.     На кожному засіданні виробляються і приймаються чіткі рекомендації з питання, теми, що обговорюється, впровадження чи використання яких перевіряє голова МК ( заступник директора, директора школи).
8.     На останньому засіданні проводиться обговорення ДПА, моніторингових досліджень, робляться підсумки діяльності методичного об’єднання за рік та визначаються завдання на наступний навчальний рік.
9.     На засіданнях розглядаються питання атестації педагогічних працівників.
 
ІУ. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду
 
Тематика вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду вчителів даного навчального закладу чи вивчення і впровадження досвіду роботи педагогів району, області.
Колективна розробка вчителями окремих методичних питань чи уроків з найбільш складних розділів і тем програми, система творчих та інших видів завдань і робіт, збірників завдань і вправ. Конструювання оригінальних наочних посібників і модернізація наявних. Виготовлення роздаткового матеріалу.
Участь вчителів в педагогічних читаннях, конференціях, семінарах. Взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, організація експозиції матеріалів.
 
У. Робота з вчителями-початківцями
Складається при наявності в методичній комісії таких учителів, передбачаються конкретні заходи методичного характеру, планується робота.
 
УІ. Вивчення рівня вихованості, знань, умінь і навичок учнів
 
Планується проведення контрольних робіт, зрізів знань, тестувань, моніторингових досліджень.
 
УІІ. Організація позакласної роботи
У даному розділі слід передбачити роботу учнівських гуртків, надання методичної допомоги в організації і проведенні шкільних конкурсів, олімпіад, виставок, свят, екскурсій, випуск стінгазет тощо.