- Керівникам закладів, їх заступникам

Рекомендації до технології підготовки та проведення педради
У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, вказано: «Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу».
Педагогічна рада розглядає питання:
Удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
Планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;
Переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
Притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків;
Морального та матеріального заохочення учнів(вихованців) і працівників закладу.
Ефективність роботи педагогічної ради значною мірою залежить від якості підготовки кожного засідання, від постійного вдосконалення технології моделювання підготовчого періоду.
Технологія проведення педради передбачає:
- творчий добір теми;
- попередню підготовчу роботу;
- створення ініціативних творчих груп учителів;
- роботу з учнівським самоврядуванням (у разі потреби);
- підготовка матеріалів до проведення педагогічної ради;
- проведення педагогічної ради;
- втілення рішень педради в повсякденну практику роботи школи.
Підготовчий етап триває, як правило, півтора-два місяці. Він розпочинається виданням наказу « Про підготовку до засідання педагогічної ради»,яким затверджуються склад комісії(робочої групи),конкретизуються завдання, терміни їх виконання, виконавці.
Для підготовки засідань створюється творча(ініціативна) група на чолі з директором або заступником директора школи, проблемні підгрупи, якщо в цьому є потреба.
Творча група добирає і глибоко опрацьовує науково-педагогічну і методичну літературу з даної проблеми, складає детальний план - підготовки до засідання педагогічної ради. Розробляючи план, слід подумати над такими важливими питаннями:
- Яка основна мета, цільова установка педагогічної ради?
- Які теоретичні знання має актуалізувати,поглибити,доповнити, уточнити педагогічна рада, використати з цією метою підготовчий період?
- Які педагогічні вміння й навички можна сформувати,вдосконалити у процесі підготовки і проведення засідання?
- Які помилки і недоліки є в роботі педколективу, вчителів і яким чином можна їх попередити?
- Як активізувати методичну роботу, самоосвіту вчителів у період підготовки до засідання?
- Яких конкретних змін у практиці роботи школи, окремих її підрозділів можна чекати внаслідок проведення засідання педагогічної ради?
Виходячи з даних положень, в плані конкретизується діяльність адміністрації і членів творчих груп щодо підготовки засідання, визначаються основні заходи,терміни їх виконання. У планах передбачаються конкретні заходи щодо розробки пам’яток,програм спостережень,проведення анкетування, мікродосліджень, відвідування й аналізу уроків та позакласних заходів, вивчення шкільної документації, підготовки проекту рішення, методичних рекомендацій.
 
 
 
   Алгоритм підготовки педагогічної ради
1. Планування тематики педа­гогічної ради на рік (відповідно до науково-методичної проблеми навчального закладу).
2. Видача наказу або розпо­рядження про підготовку до педа­гогічної ради.
3. Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради.
4. Формування творчих груп з підготовки окремих питань робо­ти педради.
5. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.
6. Складання списку рекомен­дованої літератури. Вивчення вчи­телями теоретичних основ питань і проблем, винесених на педраду.
7. Визначення об'єктів вивчен­ня (вчителі, стан викладання на­вчальних предметів, аспекти діяль­   ності класних керівників, вихован­ня учнів).
8. Оформлення стенду в мето­дичному кабінеті «Готуємось до педа­гогічної ради».
9. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інфор­мації про об'єкти вивчення.
10. Визначення питань, вине­сених на педраду. Використання результатів внутрішньошкільного контролю.
11. Робота з учителями та за­прошеними, що мають виступити на педагогічній раді.
12. Підготовка методичної ви­ставки, ілюстративного матеріалу.
13. Розробка проекту рішення.
 
Алгоритм проведення педагогічної ради
1. Оголошення порядку денного.
2. Інформація про виконання рішень попередніх педагогічних рад (виступ члена комісії щодо перевірки виконання рішень педа­гогічної ради).
3. Затвердження регламенту роботи педагогічної ради.
4. Доповідь, повідомлення з основного питання, винесеного на педагогічну раду (директор навчального закладу, або заступники директора).
5. Обговорення (активна фор­ма: продуктивна гра, проблемний стіл, актуальний мікрофон тощо).
6. Ознайомлення членів педа­гогічного колективу з проектом рішення педагогічної ради.
7. Доповнення до проекту рі­шення.
8. Ухвалення рішення педаго­гічної ради.
Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради
1. Наказ про затвердження рішень педагогічної ради.
2. Відвідування уроків, вихов­них заходів.
3. Робота в методичних об'єд­наннях, спрямована на виконання рішень педагогічної ради.
4. Моніторингові зрізи знань учнів.
5. Діагностика позитивних змін.
6. Вивчення досвіду розв'язан­ня проблем, поставлених педаго­гічною радою.
7. Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях педагогічної ради.
8. Пошук нових підходів до про­блеми.
9. Наказ про виконання рішень педагогічної ради.
 
 
Приклад теми педради,
переліку питань, які потребують вивчення
 і висвітлення у виступах на педраді, проект рішення педради 
 Тема педради:                            
«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»
Мета педради :
проаналізувати роль професіоналізму вчителя у формуванні навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра.
 
 
 
Перелік питань,
які потребують вивчення і висвітлення у виступах на педраді
1.Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
2.Способи формування почуття обов’язку і відповідальності у школярів.
3.Пояснення учням значущості навчання у суспільному та особистісному планах.
4. Створення на уроках ситуацій захопленості тактичним матеріалом.
5. Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.
6. Роль емоційних методів мотивації навчання.
7. Мотиваційний аспект обдарованого учня.
8. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його
    особистості.
9. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності навчальної діяльності
 
 
Проект
рішення педради з теми
«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»
1.      Дирекції школи:
1.1  Вивчити й узагальнити до 20.12.2008 р. стан формування позитивних мотивів навчальної
 діяльності учнів 5-8 класів і заслухати на нараді при директорові
2.       Членам методичної ради:
            Розробити рекомендації до 05.01.2009 р. щодо впровадження методів мотивації навчальної діяльності школярів.
            Підготувати питання до дискусії на тему: «Способи формування мотивації досягнень».
3.        Керівникам предметних колегіумів:
            Обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях предметних колегіумів (згідно графіка засідань).
            На основі кращих розробок названої проблеми провести науково-практичну конференцію на тему «Мотивація навчальної діяльності як передумова розвитку школяра
4.        Учителям – предметникам:
            Урахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних 
          методів мотивації під час проведення навчальних занять. 
5.         Психологу школи:
5.1    Відвідати навчальні заняття в старших класах (протягом лютого місяця 2009 року) і зробити 
         психологічний аналіз застосування позитивних мотивів навчальної діяльності школярів.
6.     Про етапи впровадження цього рішення у практику діяльності школи заслухати на педагогічній 
        раді (в березні).